Vrijeme je predaje godišnjih financijskih izvješća. Zakonom o računovodstvu definirane su dvije kategorije obveznika godišnjih financijskih izvješća, a to su obveznici podnošenja izvješća radi javne objave te obveznici podnošenja izvješća za statističke i druge potrebe. To uključuje trgovačka društva i trgovce pojedince te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi, u Republici Hrvatskoj.

Godišnja financijska izvješća čine izvješće o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanim tokovima, izvješće o promjenama kapitala, izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti te bilješke uz financijska izvješća, a obveznici revizije godišnjih financijskih izvješća dužni su dostaviti i revizorsko izvješće.

Za potrebe poslovanja u inozemstvu ili za potrebu integriranja u godišnja izvješća matičnih društava u inozemstvu mnogim društvima potreban je prijevod godišnjih financijskih izvješća. Godišnja izvješća su iznimno važni dokumenti i zahtijevaju najvišu kvalitetu prevođenja.

Iz jezične perspektive, financijska izvješća predstavljaju izazovno „štivo“. Prevoditelj mora biti ne samo jezični stručnjak već mora posjedovati specifično stručno znanje iz područja financija te poznavati financijski žargon kako bi mogao isporučiti prijevod koji je točan, dosljedan te smislen za krajnje korisnike. Kako se računovodstveni postupci i zakonodavstvo kojim se regulira osnivanje i poslovanje trgovačkih društava razlikuju od zemlje do zemlje tako se razlikuje i terminologija, pa se događa da se za izraze za koje se čini da na prvi pogled imaju isto značenje detaljnijim istraživanjem utvrde bitne razlike.

U osiguravanju dosljednosti najvažniju ulogu imaju glosari i prijevodne memorije tako da za istog klijenta može raditi više prevoditelja, a specifični izrazi čuvaju se za buduće potrebe.

Osim što je potrebno osigurati točan i dosljedan prijevod, kada se radi o financijama ne smiju se zanemariti ni brojke. Prevoditelj ne smije pomaknuti, obrisati ili dodati brojke. Također je važno imati na umu način na koji se pišu decimalni brojevi, datumi i valute u različitim zemljama.

Zbog same njihove prirode, prevoditelj koji preuzima u rad dokumente o financijskom poslovanju mora imati na umu obvezu povjerljivosti u odnosu na sve podatke koje takvi dokumenti sadrže te arhivirati prijevod na siguran način.

Zato odaberite prevoditeljsku agenciju koja će ispuniti sva vaša očekivanja u smislu troška, kvalitete, rokova i sigurnosti. Kontaktirajte nas na info@global-link.hr

 

godisnja-financijska-izvjesca